ਵਰਗ

ਯੋਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ beingਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ